Rinteen hallituksen ohjelma julkistettiin kesäkuun alussa ja se toimii Suomen kehityksen ohjekirjana tulevat vuodet. Logistiikan kehityksen kannalta hallitusohjelman tavoitteet tukevat hyvin alan kehi- tystä ja keskeisiä kehitystarpeita. Suomessa näitä teemoja on työstetty jo pitkään ja uusi CaaS Nordic Ry ja sen orkestroima toimijajoukko tuo tämän tekemisen yhteen tulosten ja vaikuttavuuden konkreti- soimiseksi.

Suomen uudessa hallitusohjelmassa logistiikan kannalta on nostettu esiin useita merkittäviä ja ajan- kohtaisia tavoitteita, kuten liikenteen vähäpäästöisyyden edistäminen, EU:n markkinoiden kilpailu- kyvyn edistäminen, Itämeren ja arktisen alueen yhteistyön kehittäminen sekä harmaan talouden torjuminen. Kaikki nämä tavoitteet ja niihin liittyvät toimet ovat juuri niitä, mitä CaaS Nordic:n jäse- net ovat jo pitkään tehneet ja miksi yhteinen kansainvälinen yhdistys Itämeren alueen logistiikan kehittämiseksi perustettiin keväällä 2019.

Tavoitteista konkreettisiin tekoihin ja tuloksiin

Tavoitteet ja tahtotila edellä mainituille keskeisille kehitysteemoille ovat ilmeisiä ja niitä tukevia toi- mia monet toimijat ovatkin tehneet jo vuosien ajan. Konkreettisten tulosten ja vaikuttavuuden pa- rantamiseksi pitää kuitenkin tehdä vielä paljon työtä, johon sitoutuu monia eri toimijoita useilta eri aloilta. CaaS Nordic Ry haluaa luoda tätä konkretiaa ja vaikuttavuutta yritysvetoisten yhteishankkei- den kautta. Tällä lähestymistavalla halutaan varmistaa ratkaisujen pysyvyys ja tarkoituksen mukai- suus. CaaS Nordic Ry:n toiminnan keskiössä yhdistyksen ensimmäisenä vuonna ovat erityisesti Suomi- Baltia-Pohjoismaat yhteistyö, tiedon ja datan jakaminen, logistiikan alustalous, multimodaali logis- tiikka sekä logistiikan tehokkuuden nostaminen, jolla halutaan vähentää logistiikan ilmastokuormaa. Ja myös jatkossa nämä teemat tulevat olemaan yhdistyksen kulmakiviä. Käynnissä on jo useita kan- sallisia ja kansainvälisiä monitoimijahankkeita, joilla tätä toivottua vaikuttavuutta luodaan, mutta myös uusia hankkeita tullaan valmistelemaan ja käynnistämään vielä loppuvuoden aikana yritysve- toisesti ja hyödyntäen T&K&I-rahoitusta.

Hallitusohjelman tavoiteCaaS Nordic Ry:n toimi
Liikenteen vero- ja maksu-uudistusUusien toiminta- ja liikemallien kehittäminen logistiikan alustatalouuden avulla
Yhteistyöverkosto kehittämään päästömittaristoa vero- tuksen pohjaksiAktiivinen osallistuminen PPP-yhteistyöhön liikenteen päästöjen vähentämiseksi
Liikenteen ja logistiikan digitalisaation edistäminenAktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen digitalisaatio hankkeissa ja niiden käynnistämisessä
Sisä- ja ulkomarkkinoiden kilpailukyvyn varmistaminenItämeren alueen vahvistaminen kansainvälisissä kuljetus- markkinoissa ja -käytävissä
EU:n sisämarkkinoiden tuotteiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden edistäminenOsallistuminen EU:n Digital Transport and Logistics Fo- rum:n (DTLF) työhön ja siihen vaikuttaminen muun mu- assa logistiikan kansainvälisten data- ja tiedonjakamis- mallinen kehityksessä
Arktisen yhteistyön lisääminen liikenneyhteyksissäSuomen integroiminen logistiikka-hubina lännen ja idän välisiin kuljetuskäytäviin sekä aktiivinen Skandinaavia-Ve- näjä-Baltia yhteistyö.
Pohjoismaiden on oltava parhaiten integroitu aluePohjoismaiden välinen yhteistyö muun muassa EU CEF – rahoitteisessa FEDeRATED-hankkeessa ja rajan ylitys rat- kaisuissa Suomen ja Norjan välillä
Alueellinen ja rajat ylittävä yhteistyöOsallistuminen alueellisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin (H2020, CEF, Interreg, SEFR, IBA)
Tilaajien vastuun lisääminen kuljetuksissaKuljetusten läpinäkyvyyden parantaminen (supply chain visibility)

CaaS Nordic yhdistää logistiikan ekosysteemit

CaaS Nordic Ry:ssä yhdistyy yksityiset ja julkiset toimijat, jotka edistävät logistiikan digitalisaatiota. Yhdistyksen erityispiirteenä on se, että yhdistys yhdistää useita eri logistiikan kehityksen keskiössä olevia alustatoimijoita ja ekosysteemejä kansainvälisesti, kuten älykkäitä kuljetuskäytäviä kehittävän CaaS-ekosysteemin, älykäs satama- ja laiva-alustaekosysteemin, logistiikan lohkoketjuratkaisuja edistävän lohkoketjuekosysteemin ja Itämeren alueen älyliikenne yhteisöjä. Ekosysteemien yhteis- työllä yhdistyksellä on mahdollisuus kehittää ratkaisua kansainvälisen, kilpailukykyisen, kestävän ja tehokkaan logistiikan kehittämiseksi.

Lisätiedot:
CaaS Nordic Ry

Juha Kenraali, yhdistyksen puheenjohtaja 040 557 8903, juha.kenraali@caasnordic.eu

Kyösti Orre, yhdistyksen asiamies
040 042 6134, kyosti.orre@caasnordic.eu

Catch a cookie!

This website uses cookies to help improve your user experience.